Konkurs na relację z podróży

konkurs-na-reportaz-z-podrozy-transsyberyjska-pl

Zauważyliśmy, że nasi czytelnicy i fani na profilu Facebook uwielbiają wracać do swoich wspomnień z podróży Koleją Transsyberyjską, nieprawdaż? :)

Stwierdziliśmy zatem, że zorganizowanie konkursu, w którym moglibyście powspominać, to świetny pomysł! Dlatego z przyjemnością ogłaszam Konkurs na Relację z podróży Koleją Transsyberyjską!

Do rozdania mamy nagrody pieniężne oraz możliwość opublikowania artykułu na naszym blogu!

Zanim jednak przystąpisz do konkursu, zapoznaj się z naszym regulaminem!

KONKURS NA ARTYKUŁ – RELACJĘ Z PODRÓŻY

MOJA PODRÓŻ KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄ”

Wyniki konkursu:

I miejsce – nagroda finansowa w wysokości 300 zł + publikacja artykułu na Blogu – Elżbieta Tomczyk-Miczka

II miejsce – nagroda finansowa w wysokości 200 zł + publikacja artykułu na Blogu – Adrian Krajewski

III miejsce – nagroda finansowa w wysokości 100 zł + publikacja artykułu na Blogu – Hanna Szczypiór

Gratulujemy zwycięzcom!

 

REGULAMIN

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest właściciel blogu transsyberyjska.pl firma Aina Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-143), ul. Sereno Fenn’a 14/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289903, NIP 6762359257, Regon 120556842, przynależąca do Polskiej Izby Turystyki oraz posiadająca Gwarancję Ubezpieczeniową wydaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Signal Iduna (dalej jako „Organizator”).

2. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie (dalej jako „Konkurs”) organizowanym na blogu transsyberyjska.pl (dalej jako „Blog”), znajdującego się pod adresem URL www.blog.transsyberyjska.pl, pt.: „Moja podróż Koleją Transsyberyjską”.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, które odbyły podróż Koleją Transsyberyjską i chciałyby w związku z tym napisać artykuł na Blog.

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.

3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać artykuł o swojej podróży Koleją Transsyberyjską o charakterze relacji z podróży oraz załączyć do niego kilka zdjęć (od 3 do 10) (dalej jako „Artykuł”).

4. Artykuł powinien zostać nadesłany na adres e-mail Organizatora wskazany w pkt III Regulaminu z uwzględnieniem następujących wymagań:

  • format edytowalny doc.,

  • czcionka Arial 12 pkt.,

  • interlinia 1,5,

  • margines lewy i prawy 2,5 cm,

  • ilość znaków ze spacjami: od 5000 do 8000,

  • zdjęcia od 3 do 10 wagi ok. 1 MB nie mniejsze niż 1000px x 500px.

5. Artykuł w podsumowaniu powinien zawierać następujące informacje:

  • koszt wyjazdu (całkowity, orientacyjny),

  • czas trwania wyjazdu,

  • lista odwiedzonych miejsc (państwa, miasta, miejscowości itd. itp.)

6. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 Artykuł.

7. Obowiązkowo do Artykułu należy załączyć skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w którym Autor:

a) udziela nieodpłatnej i bezterminowej licencji na publikację Artykułu (wraz z dołączonymi fotografiami) w mediach wybranych przez Organizatora, w szczególności na Blogu oraz stronie internetowej Organizatora,

b) oświadcza, że przesłane fotografie nie będą naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca fotografie ma zgody osób, których wizerunki na nich utrwalono i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w pkt 7 lita. a powyżej,

c) wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie nadesłanych Artykułów w publikacjach promujących Blog oraz stronę internetową Organizatora.

8. Artykuły nadesłane bez oświadczenia, o którym mowa w ust, 7 powyżej nie będą oceniane w Konkursie.

9. Artykuł powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Autora (do wyboru przez Autora).

III. Termin przesyłania Artykułu:

Artykuł należy przesyłać od dnia 1 lipca do 31 października 2016 roku na adres e-mail: bok@transsyberyjska.pl – w temacie wiadomości prosimy wpisać “KONKURS”.

IV. Jury:

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu w liczbie 3 osób.

V. Nagrody:

1. Spośród nadesłanych Artykułów Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

2. Jury wybierze również trzy prace wyróżnione.

3. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

a) I miejsce – nagroda finansowa w wysokości 300 zł + publikacja artykułu na Blogu,

b) II miejsce – nagroda finansowa w wysokości 200 zł + publikacja artykułu na Blogu,

c) III miejsce – nagroda finansowa w wysokości 100 zł + publikacja artykułu na Blogu

4. Artykuły trzech Autorów wyróżnionych zostaną opublikowane na Blogu.

5. Jeżeli Autor zwycięskiego lub wyróżnionego Artykułu prowadzi stronę WWW lub blog o tematyce podróżniczej, będzie miał możliwość zamieszczenia na Blogu linku odsyłającego.

6. Nagrody pieniężne zostaną przesłane przelewem na numery kont podane po kontakcie mailowym ze zwycięzcami.

VI. Wyłonienie laureatów Konkursu:

1. Jury dokona oceny przesłanych Artykułów po zakończeniu trwania Konkursu.

2. Jury podejmuje decyzję większością głosów.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 9 listopada 2016r.

4. Wyniki zostaną opublikowane na Blogu, a zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową, na adresy mailowe, z których wysłali Artykuły.

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Nadsyłając Artykuł na Konkurs, Autor wyraża zgodę na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jego późniejsze upublicznienie przez Organizatora na Blogu z podpisem lub pseudonimem Autora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie Internetu, które uniemożliwią nadesłanie Artykułów w terminie.

4. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

5. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury wyłonienia laureata Konkursu oraz wydania nagrody.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności. Informacja o zmianie terminów zostanie umieszczona przez Organizatora na Blogu.

7. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

TU POBIERZ DOKUMENT OŚWIADCZENIA >>Oswiadczenie do Regulaminu na Artykuł<<